sertraline alcohol reddit

sertraline and alcohol effects news.bs.kg

viagra prodej

viagra cena bez receptu read here

Hướng dẫn viết bản thảo

zoloft pregnancy

zoloft pregnancy

coupon cialis

prescription discount coupons

Tạp chí Y - Dược học Việt Nam

 I. Mục tiêu chung:

-       Để tạo nền tảng cho sự trao đổi, chia sẻ thông tin và hội nhập của nền y - dược Việt Nam với nền y - dược thế giới.

 II. Mục tiêu cụ thể:

-       Sản xuất một ấn phẩm tiếng Anh bằng báo in và báo điện tử trình bày các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y - dược học tại Việt Nam để hội nhập với nền y - dược của thế giới

-       Thúc đẩy chia sẻ thông tin về các kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực y - dược tại Việt Nam với các nhà khoa học trên thế giới.

-       Tăng cường năng lực viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh cho các cán bộ y tế Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ.

 III. Phạm vi

-       Đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực y học lâm sàng, dược học, y học cơ sở, y học dự phòng - y tế công cộng và y xã hội học.

IV. Hướng dẫn viết bản thảo: theo hướng dẫn từ các yêu cầu thống nhất về bản thảo gửi đến các tạp chí y sinh học của Ủy ban quốc tế các Tổng biên tập tạp chí Y học (ICMJE, http://www.icmje.org/)

 1. Định dạng cho bản thảo:

-       Bài thảo được viết bằng tiếng Anh, font Arial (hệ font Unicode), cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1,5.

-       Bản thảo trình bày sử dụng phần mềm Microsoft Word 1997 – 2007 (đuôi file là .doc hoặc .docx). Các bảng biểu, đồ thị trình bày dưới định dạng khác (.jpeg, .pdf, vv) phải được lồng ghép vào bản thảo chính, đồng thời gửi cho Ban biên tập các file gốc.

-       Mỗi bài viết không quá 3000 từ, không quá 15 tài liệu tham khảo và không quá 5 bảng/biểu đồ/sơ đồ/ hình vẽ. Ảnh được quét đưa vào đúng vị trí minh hoạ và phải có ảnh gốc kèm theo.

2. Trình tự và cách trình bày các mục trong bài báo:

2.1. Tiêu đề: ngắn gọn, thể hiện được nội dung chính của bài báo, viết in hoa, đậm.

2.2. Các tác giả của bản thảo:

-       Các tác giả được xác định là những người có mức độ đóng góp đáng kể cho bản thảo bài báo, cụ thể là đã tham gia vào một hoặc nhiều quá trình chuẩn bị bản thảo như sau:

A

·        Thiết kế nghiên cứu

·        Thu thập số liệu

·        Phân tích số liệu

·        Phiên giải số liệu

·        Viết bài báo

B

·        Phác thảo bài báo

·        Sửa bản thảo

C

·        Phê duyệt bản thảo cuối cùng

-       Bất kỳ người nào có đóng góp khác có thể liệt kê trong phần lời cảm ơn.

-       Cách trình bày tên tác giả trong bản thảo:

-       Trình bày tên tác giả với nơi làm việc, không ghi chức danh và học vị.

-      Thứ tự tên các tác giả được xếp theo mức độ đóng góp đối với bản thảo bài báo. Nếu 2 tác giả có mức độ đóng góp như nhau thì cần đánh dấu sao và kèm chú giải.

-        Tên tác giả chịu trách nhiệm chính về bài báo để ở cuối và kèm theo địa chỉ liên hệ (địa chỉ gửi thư, email và số điện thoại nếu có)

·       Ví dụ: Lutz Ehlkes1, Keith Eastwood1, Cameron Webb2 and David Durrheima1

* Thư tín gửi tới: Lutz Ehlkes (e-mail: ehlkes@bnitm.de).

1 Hunter New England Population Health, Newcastle, Australia.

2 Department of Medical Entomology, University of Sydney and Westmead Hospital, Westmead, Australia.

2.3. Bản tóm tắt: được trình bày trong một đoạn văn không quá 250 từ. Cấu trúc bao gồm các phần giới thiệu, mục tiêu, phương pháp, kết quả, thảo luận và kết luận.

* Từ khóa: thể hiện được vấn đề chính của nghiên cứu, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

2.4. Nội dung chính:

* Đặt vấn đề: giới thiệu mục đích nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác, nêu ngắn gọn tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam đã được làm trước đây.

* Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: ngắn gọn, đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình nghiên cứu.

-       Trình bày được tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu, thiết kế của nghiên cứu, cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu.

-       Trình bày ngắn gọn phương pháp phân tích số liệu.

-       Chỉ những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cho các quy trình nghiên cứu này.

-    Đạo đức nghiên cứu

 Tuân thủ các biện pháp đảm bảo đạo đức nghiên cứu (ví dụ thỏa thuận đồng ý tham gia nghiên cứu)

Và nghiên cứu đã được phê duyệt bởi Hội đồng đánh giá đạo đức nghiên cứu Y sinh học có uy tín. Nêu rõ Hội đồng Phê duyệt Đạo đức Nghiên cứu Y sinh học (IRB) đã phê duyệt đạo đức của nghiên cứu nếu vấn đề nghiên cứu đòi hỏi.

* Kết quả:

Trình bày các kết quả chính. Các hình ảnh, sơ đồ, bảng và biểu đồ được trình bày rõ ràng với các chú thích ngắn gọn. Một số kết quả không được biểu thị bằng bảng, biểu đồ có thể được diễn tả dưới dạng text. Ảnh được quét đưa vào đúng vị trí minh hoạ và phải có ảnh gốc kèm theo. Không quá 5 bảng/biểu đồ/sơ đồ/ hình vẽ.

* Bàn luận: chỉ bàn luận và lý giải có liên quan đến kết quả chính thu được.

* Kết luận: viết ngắn gọn, không liệt kê lại các kết quả nghiên cứu.

Ø Lời cảm ơn:

-       Những người có đóng góp cho nghiên cứu nhưng chưa đủ yêu cầu để được công nhận là một trong những tác giả. Và cần được sự đồng ý của tất cả các tác giả.

-       Các cơ quan tài trợ cho nghiên cứu (nếu có) và công bố những mâu thuẫn về lợi ích của kết quả nghiên cứu.

-       Được trình bày sau phần kết luận.

Ø Tài liệu tham khảo

-       Tham khảo các ấn phẩm gần đây nhất có liên quan.

-       Đặt ở cuối bản thảo.

-       Trích dẫn tài liệu tham khảo theo kiểu Vancouver (mẫu tài liệu tham khảo có thể được xem trực tuyến tại  http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

-       Trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm xuất bản: tài liệu tham khảo được tập hợp và sắp xếp theo trình tự được trích dẫn trong bài báo.

-       Mỗi bài báo không nên quá 15 tài liệu tham khảo.

-       Hạn chế sử dụng luận văn, luận án, sách giáo khoa và không dùng website phổ biến kiến thức làm tài liệu tham khảo.

-       Một tài liệu tham khảo được trình bày như sau: họ và tên các tác giả được viết đầy đủ bằng tiếng Việt không dấu (đối với tên người Việt Nam). Tên họ viết đầy đủ, tên đệm và tên gọi viết tắt (đối với tên người nước ngoài). Nếu bài báo có nhiều tác giả thì ghi tên 3 tác giả đầu và et al.

-       Ví dụ:

1.     Halpern SD, Ubel PA and Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002 Jul 25; 347(4): 284-7.

2.     Lawal TA, Chatoorgoon K, Collins MH et al. Redo pull-through in Hirschsprung's disease for obstructive symptoms due to residual aganglionosis and transition zone bowel. J Pediatr Surg 2011 Feb; 46(2): 342-7.

3.     Ngo Diem Ngoc, Bui Duc Hau, Nguyen Thanh Liem et al. Screening of the RET gene of Vietnamese Hirschsprung patients identifies 2 novel missense mutations. J Pediatr Surg 2012; 47: 1859-64

Ø Xung đột về lợi ích

-       Bản thảo bài báo chỉ được chấp nhận khi được nộp kèm theo bản cam kết không có xung đột về lợi ích có đầy đủ chữ ký của nhóm tác giả.

-       Tất cả các tác giả đều có đóng góp một cách đáng kể vào quá trình nghiên cứu hoặc chuẩn bị bản thảo và cùng chịu trách nhiệm về các nội dung của bản thảo.

-       Tài trợ: yêu cầu nêu rõ nguồn kinh phí tài trợ cho nghiên cứu. Và bản cam kết không có xung đột về lợi ích giữa nhóm tác giả và nhà tài trợ.

3. Gửi bài viết:

-       Gửi bản in của bản thảo đến Ban thư ký Tạp chí theo địa chỉ: P521 A1 Đại học Y Hà Nội. Số 1 Tôn Thất Tùng- Đống Đa - Hà Nội hoặc gửi bản thảo điện tử thông qua trang web: vjmp.vn

-     Yêu cầu khi gửi bản thảo:

·        Một “cover letter” mô tả bài viết và tại sao phải công bố bài viết này.

·        Tiêu đề của bài viết, mô tả vắn tắt bài báo không quá 50 từ và không quá 7 từ khóa. Ghi tên đầy đủ của tất cả các tác giả và địa chỉ liên lạc chi tiết của các tác giả.

·        Gửi bản điện tử của bản thảo tới: submission@vjmp.vn dưới dạng file Microsoft® Office Word (.doc hoặc .docx).

·        Quét bản sao của giấy phép xuất bản (nếu bản thảo cần có giấy phép xuất bản) và bản cam kết không có xung đột về lợi ích giữa các tác giả và giữa tác giả với nhà tài trợ.

V. Đính chính:

-       Nếu tác giả của bài báo đã xuất bản nhận thấy bất kỳ lỗi nào của bài viết phải liên lạc với Ban biên tập.

-       Đính chính bài viết sẽ được công bố trực tuyến.

VI. Đối với bản thảo được đăng: ở chân trang đầu tiên trình bày của mỗi bài báo sẽ được ghi ngày nhận bài và ngày được chấp nhận đăng.

-         Ví dụ: Submitted: 1 February 2012; Published: 2 August 2012.

 

PHIẾU ĐẶT MUA TẠP CHÍ
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
Bo y te
Cục KHCN & ĐT
Đại học y hà nội
Đại học Dược HN

mixing weed and adderall

mixing viagra and weed carp-fishing.nl

xanax and weed anxiety

xanax and weed anxiety inetapakistan.azurewebsites.net

Copyright 2012 TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM XUẤT BẢN BẰNG TIẾNG ANH

Giấy phép số 2477/GP-BTTTT ngày 19/12/2012.

Tổng biên tập: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế

Văn phòng Tạp chí: P611 A1 Đại học Y Hà Nội; Số 1 - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.      

Điện thoại: (04) 3574 7782; 0915704995 (đ/c Nguyên)        Email: info@vjmp.vn        Website: vjmp.vnTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến : 3
Tổng truy cập : 361,930