Giới thiệu về Tạp chí

Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Y Dược, Đại học Y khoa Vinh được xuắt bản mang lại những tri thức khoa học có giá trị cho những người yêu mễn khoa học, là diễn đàn của các nhà khoa học, đồng thời sẽ là nơi kết nối các cán bộ, giảng viên, những nhà khoa học trong và ngoài Trường, trong và ngoài nước cùng hướng về một nên khoa học Y Dược tiên tiến, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tạp chí sẽ thúc đẫy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học, một nhiệm vụ quan trọng luôn đi đôi với giảng dạy của một trường Đại học.

Tạp chí Y Dược, Đại học Y khoa Vinh được xuắt bản mang lại những tri thức khoa học có giá trị cho những người yêu mễn khoa học, là diễn đàn của các nhà khoa học, đồng thời sẽ là nơi kết nối các cán bộ, giảng viên, những nhà khoa học trong và ngoài Trường, trong và ngoài nước cùng hướng về một nên khoa học Y Dược tiên tiến, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tạp chí sẽ thúc đẫy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học, một nhiệm vụ quan trọng luôn đi đôi với giảng dạy của một trường Đại học.

Tạp chí Y Dược, Đại học Y khoa Vinh được xuắt bản mang lại những tri thức khoa học có giá trị cho những người yêu mễn khoa học, là diễn đàn của các nhà khoa học, đồng thời sẽ là nơi kết nối các cán bộ, giảng viên, những nhà khoa học trong và ngoài Trường, trong và ngoài nước cùng hướng về một nên khoa học Y Dược tiên tiến, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tạp chí sẽ thúc đẫy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học, một nhiệm vụ quan trọng luôn đi đôi với giảng dạy của một trường Đại học.

Tạp chí Y Dược, Đại học Y khoa Vinh được xuắt bản mang lại những tri thức khoa học có giá trị cho những người yêu mễn khoa học, là diễn đàn của các nhà khoa học, đồng thời sẽ là nơi kết nối các cán bộ, giảng viên, những nhà khoa học trong và ngoài Trường, trong và ngoài nước cùng hướng về một nên khoa học Y Dược tiên tiến, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tạp chí sẽ thúc đẫy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học, một nhiệm vụ quan trọng luôn đi đôi với giảng dạy của một trường Đại học.

Giấy phép xuất bản bản in số 797/GP-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2022 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xây dựng bởi OJSVN