Ban biên tập

Ban biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC VINH

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú Tổng biên tập
TS. Lê Thị Thanh Tâm Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng biên tập
   
PGS.TS. Cao Trường Sinh Ủy viên
TS. Phan Quốc Hội Ủy viên
GS.TS. Hà Văn Quyết Ủy viên
GS.TS. Phùng Đắc Cam Ủy viên
GS.TS. Lê Năm Ủy viên
GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu Ủy viên
PGS.TS. Dương Đình Chỉnh Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Trọng Tài Ủy viên
PGS.TS. Hà Văn Thúy Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Văn Hương Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Quang Trung Ủy viên
TS. Tăng Xuân Hải Ủy viên
TS. Trần Thị Kiều Anh Ủy viên
TS. Bùi Kim Thuận Ủy viên
TS. Ngô Trí Hiệp Ủy viên
TS. Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên
TS. Trần Ngọc Bình Ủy viên
TS. Nguyễn Đức Dương Ủy viên
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên
TS. Nguyễn Xuân Khoa Ủy viên
TS. Lê Đông Hiếu Ủy viên
TS. Lê Thị Mai Hoa Ủy viên
TS. Nguyễn Trọng Tuấn Ủy viên
TS. Trần Thị Quỳnh Liên Ủy viên
   
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh Thư ký toàn soạn
ThS. Nguyễn Thị Hải Lâm Thư ký toàn soạn
ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Kỹ thuật viên
Trần Đức Bằng Kỹ thuật viên
Giấy phép xuất bản bản in số 797/GP-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2022 Trường Đại học Y khoa Vinh - Xây dựng bởi OJSVN